Tekmovanje v znanju geografije natisni E-pošta

V  letošnjem šolskem letu razpisujemo tekmovanje v znanju geografije za dijake vseh letnikov. Tema letošnjega tekmovanja je »Kmetijstvo in njegov pomen«. Dijaki tekmujejo posamično. Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. V pisnem delu preverjamo znanje iz predpisane literature, v terenskem delu pa sposobnost opazovanja in orientacije. Tekmovanje poteka na šolski, območni in državni ravni, najuspešnejši dijaki pa se udeležijo   Geografske olimpijade.
Šolsko tekmovanje, ki bo potekalo 10. 2. 2015, je sestavljeno iz pisnega dela.  V testnem delu tekmovanja se preverja znanje po izbrani in določeni  literaturi in lahko obsega tudi vprašanja iz splošnega znanja geografije; v terenskem delu pa sposobnost opazovanja. Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavite pri profesorjih geografije najkasneje do 25. 1. 2015.

Šolsko tekmovanje: četrtek, 10. februar 2015
Območno tekmovanje: 10. marec 2015
Državno tekmovanje: 14. april 2015

SEZNAM PRIPOROČENE LITERATURE ZA SREDNJE ŠOLE

Šolsko tekmovanje

1.http://www.mko.gov.si/si/mednarodni_okoljski_in_kmetijski_dnevi/2014/mednarodno_leto_druzinskega_kmetovanja (MEDNARODNO LETO DRUŽINSKEGA KMETOVANJA)
2.http://www.ekodezela.si/index.php/item/210-za%C4%8Delo-se-je-mednarodno-leto-dru%C5%BEinskega-kmetovanja-2014 (POMEN KMETOVANJA)
3.http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NIXCM3LS/?pageSize=25&frelation=Geografski+obzornik&query=%27rele%253dGeografski%2bobzornik%27&fyear=2006 (PRST NENADOMESTLJIVI NARAVNI VIR)
4.Marina Pintar: Nekateri vidiki namakanja kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Geografija v šoli 1/2014.
5.Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Obča geografija za 1. letnik Gimnazij. Modrijan, Ljubljana 2002, str. 162- 165
6.Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki in živila. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Zasciteni_proizvodi_SLO_ANG/Zasciteni_brosura_SLO_SPLET.pdf
7.Ana Vovk Korže: Določanje teksture prsti za šolsko raziskovalno delo. Geografija v šoli, 1/2013.
_____________________________________________________________________________

Območno tekmovanje

1.http://www.mko.gov.si/si/mednarodni_okoljski_in_kmetijski_dnevi/2014/mednarodno_leto_druzinskega_kmetovanja/ (MLADI KMETJE V SLOVENIJI*; sestavek na koncu strani)
2.http://www.ekologicen.si/article/978/Mednarodno_leto_dru%C5%BEinskega_kmetovanja (POMEN KMETOVANJA)
3.http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AK0K09AH/?query=%27title%3dkmetijstvo%27&pageSize=25&fyear=2003 (KMETIJSTVO IN OBREMENJEVANJE OKOLJA)
4.Anton Polšak: Novejše razvojne smernice slovenskega kmetijstva in podeželja. Geografija v šoli 1/2014.
5.K. Cunder…: Obča geografija za 1. Letnik gimnazij, 2. izdaja, Mladinska knjiga, Ljubljana 2003, str. 134 – 137
6.http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/afrika-bi-lahko-postala-kasca-vsega-sveta/238545 (Afrika bi lahko postala "kašča" vsega sveta ČLANEK)
7.Andrej Udovč, Anton Perpar: Lokalna oskrba s hrano v Sloveniji. Geografija v šoli, 3/2010.
8.Darko Ogrin: Vpliv spreminjanja podnebja na oljkarstvo v Sloveniji. Geografija v šoli, 3/2010.
9.Eva Slekovec, Nevenka Cigler, 2005: Učnociljni pristop pri obravnavi učnega sklopa Prst. Geografija v šoli, 1/2005.