NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA OB POJAVU IN ŠIRJENJU KORONAVIRUSA ver.2 natisni E-pošta

1. Namen načrta

 

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je pomemben za zmanjševanje vpliva koronavirusa na delovanje šole.

Z njim se zagotavlja:

 • zmanjševanje  negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus in moti pouk,
 • aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa,
 • učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (dijaki, zaposleni, starši, ministrstvo, javnost),
 • zaščito ljudi in omejevanje  širjenja infekcije ter obolevnosti med dijaki in delavci šole.

 

 

2. Vodenje in koordinacija

 

V šoli se za zagotavljanje kontinuiranega dela v času epidemije koronavirusa oblikuje:

 • delovno koordinacijsko skupino, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi za koordinacijo aktivnosti v času epidemije.
 • Delovno skupino sestavljajo:

 

Ime in priimek

Vloga

kontakt

Boštjan Šeruga

Vodja in obveščanje javnosti, ukrepi v skupnih službah

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Slavica Bratuša

Namestnik vodje

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Alenka Valentin

Koordinacija zdravstvenih preventivnih ukrepov

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Mojca Čeh

Koordiniranje dela dobavitelja hrane SLOREST

mojca.ceh@guest.arnes.si

Boštjan Tašner

Navodila za razkuževanje in čiščenje – zagotavaljanje razkužil

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Mateja Šilak

Urnik

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Stanislav Šenveter

Navodila za delo s spletnimi učilnicami

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

3. Osnovni elementi načrta

 

I. Seznanjanje delavcev, dijakov (in staršev) z ukrepi za preprečevanje vpliva koronavirusa

 • Seznanjanje dijakov in delavcev z ukrepi, ki jih za zmanjševanje vpliva epidemije koronavirusa priporoča IVZ z namestitvijo letakov o izvajanju ustrezne sanitarne samozaščite ob vseh umivalnikih.
 • Seznanitev staršev z ustreznimi informacijami preko spletne strani šole.
 • Seznanitev vseh dijakov in delavcev šole z načrtom šole za omejevanje vpliva epidemije koronavirusa in sproti z vsemi sprejetimi ukrepi.

 

 

II. Materialne in organizacijske priprave

 • Na šoli je poskrbljeno za zadostno število umivalnikov z milom in s papirnatimi brisačami. Ob umivalnike smo namestili plakate z navodili za pravilno umivanje rok.
 • Učitelji poskrbijo, da se razrede in prostore, kjer se zadržujejo dijaki, pogosteje prezračuje.
 • Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na način in po postopku, ki je vpeljan v zavodu. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih dijaki in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice…) Ob večjem številu obolelih se te površine čistijo z razkužilnimi čistilnimi sredstvi.
 • Za začasno »izolirnico« se ob pojavu suma na bolezen uporabi učilnica št. 27.
 • V primeru povečanega tveganja za okužbo se vsem osebam prepove obisk prostorov računovodstva. S slednjimi se komunicira izključno telefonsko ali po e-pošti.

 

 

III. Kadrovski načrt za zagotavljanje pouka

 

 • Razredniki in ostali učitelji dnevno obveščajo vodstvo šole o številu izostankov.
 • Delovna skupina dnevno spremlja število obolelih (na šoli in v javnosti) in sproti sprejema ustrezne ukrepe. Skupina se sestaja ob začetku (in po potrebi ob zaključku) pouka.
 • Delovna skupina poskrbi za ustrezno organizacijo pouka, prilagojeno številu odsotnih učiteljev in dijakov. Ekskurzije in druge oblike pouka izven šole lahko prestavi na drug termin ali odpove.
 • Delovna skupina predlaga učiteljem, da zaradi odsotnosti dijakov ustrezno prilagodijo izvajanje letne učne priprave, datume pisnih nalog in druge aktivnosti.
 • V primeru večjega števila odsotnih učiteljev delovna skupina določi obvezno prisotnost vseh zaposlenih na delovnem mestu ves čas pouka.
 • V primeru, da ne more zagotoviti dovolj delavcev za izvedbo pouka, delovna skupina odloča o skrajševanju pouka in združevanju oddelkov oziroma predlaga pristojnim institucijam začasno zaprtje šole.
 • Delovna skupina preuči možnosti dela z dijaki preko spleta (v primeru zaprtja šole) in  o organizaciji dela preko spleta obvesti dijake in učitelje.
 • Sprejema vse druge ustrezne ukrepe in izvaja priporočila, ki jih šoli pošiljajo pristojne institucije.
 • Delovna  skupina poskrbi za obveščanje dijakov, staršev in delavcev o sprejetih ukrepih in po potrebi obvešča ustrezne institucije*.
 • Začasno se prekinejo vse dejavnosti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi, ogledi muzejev galerij ipd.) v Sloveniji in v vseh državah, kjer so potrjene okužbe večjih razsežnosti z virusom.

 

IV. SEZNANITEV DELAVCEV ŠOLE, DIJAKOV IN STARŠEV O SPREJETEM NAČRTU

 

 1. Dijake se še naprej seznanja s tem, kaj je koronavirus, kako bolezen prepoznamo, kako se prenaša in kaj storimo, ko zbolimo in ostanemo doma.

Poleg tega se jih seznani s tem, kako zmanjšamo tveganje za okužbo (pravilno umivanje rok, kako kašljamo, kihamo…).

 1. Glede na potrebe bo ravnatelj ali koordinatorica sprotno obveščala starše preko spletne strani šole.
 2. Načrt bo objavljen na šolski spletni strani in poslan vsem delavcem šole po spletni pošti.

 

V. KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA

Obveščanje:

ob širjenju nalezljivih bolezni pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu med zaposlenimi in dijaki, njihovimi starši oziroma skrbniki. Za komunikacijo in koordinacijo na posameznih področji so zadolžene osebe iz točke 2. Ravnatelj ali njegov namestnik iz tabele v poglavju 2, sta  edina, ki komunicirata z javnostjo, s tem, da se vsa novinarska vprašanja posredujejo PR službi MIZŠ. Priporočeni načini za obvladovanje nepotrebnega, s strahom povzročenega izostajanja od dela ter povečane negotovosti zaposlenih so naslednje:

 • zagotavljanje tega komunikacijskega načrta za zunanjo in notranjo komunikacijo,
 • zaposleni preverijo, če imajo seznam vseh potrebnih notranjih in zunanjih kontaktov,
 • stalno informiranje zaposlenih  o spremembah situacije v zavodu in v okolju,
 • predstavitev tega načrta pripravljenosti zavoda na koronavirus zaposlenim,
 • sledenje navodilom in napotkom, ki jih izdaja NIJZ na svoji spletni strani in v javnih občilih,
 • sledenje navodilom in napotkom drugih državnih organov.

 

 

Vse spremenjene odločitve, analize in načrtovanje aktivnosti ter spremembe tega dokumenta bodo posredovane zaposlenim preko e-pošte.

 

Načrt pripravil ravnatelj Boštjan Šeruga.

 

Ptuj, 11. 3. 2020