Splošna gimnazija natisni

PROGRAM JE NAMENJEN dijakom, ki želijo pridobiti  kvalitetno splošno znanje, razvijati svojo ustvarjalnost in nadaljevati študij na univerzi.

VPIS na Gimnazijo Ptuj je možen s končano devetletno osnovno šolo.  Število vpisanih dijakov se lahko spreminja, glede na generacijo učencev 9. razreda.

GIMNAZIJA PTUJ ponuja dijakom kvaliteten z evropsko dimenzijo obarvan pouk v sodobno opremljenih šolskih prostorih, ki jim omogoča uspešno opravljeno maturo in odprto pot na študij v Sloveniji in tujini . Pouk dopolnjujejo številne dejavnosti, pri katerih dijaki  razvijajo svoje potenciale in osebnostno zorijo. Posebnost GimPtuj pa so tudi atraktivne mednarodne izmenjave in kvalitetni  projekti.
GimPtuj je članica svetovne UNESCO mreže šol.

PROGRAM SPLOŠNE GIMNAZIJE je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, obveznih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Obvezni štiriletni predmeti so:
•    slovenščina,
•    matematika,
•    dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina),
•    zgodovina,
•    športna vzgoja.
Vsi ostali predmeti, zapisani v predmetniku gimnazije, so obvezni predmeti in so enoletni, dveletni ali triletni. 
Dijaki se odločijo za izbirno skupino maturitetnih predmetov v 4. letniku.

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) so programi najrazličnejših dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z namenom, da si poleg osnovnih znanj in obveznih šolskih predmetov pridobijo tudi znanja, ki zadovoljujejo njihova individualna nagnjenja in želje v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del vsebin je obveznih za vse dijake, del vsebin pa je prosta izbira.

SPLOŠNO MATURO dijak opravlja po končanem štiriletnem izobraževanju na gimnaziji. Matura je zunanji (eksterni) izpit, ki ga pod enakimi pogoji opravljajo vsi kandidati v državi. Opravlja se vsaj iz petih predmetov, ki so razdeljeni v dve skupini. Prvo skupino predstavljajo predmeti skupnega dela, ki so obvezni za vse dijake – to so slovenščina, matematika in en tuji jezik (angleščina, nemščina). V drugi skupini so predmeti izbirnega dela, ki jih izberejo dijaki glede na svoje interese. Izberejo vsaj dva predmeta, lahko tudi tri. Dijaki imajo  možnost izbirati med sledečimi predmeti: tujimi jeziki (angleščina, nemščina, francoščina …), kemijo, biologijo, fiziko, sociologijo, psihologijo, filozofijo, zgodovino, geografijo umetnostno zgodovino, informatiko. Po uspešno opravljeni maturi, ki je pogoj za vpis na univerzo, lahko dijak nadaljuje s študijem na univerzi.

 

Več informacij preberite v informativni brošuri!